VILKÅR SAMARBEIDSAVTALE

Iht. lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet


1.     ABONNEMENT / INTEGRASJON = Zero

Inkluderer oppstart og tilrettelegging av avtalen, kredittstyring og inkassofaglig veiledning, nyhetsbrev/infomail og tilgang til nettkontor med direkte innsyn av egne saker. Formidle kontakt for juridisk bistand fra advokat når ønskelig.


2.     PURRETJENESTER

Zero Zero Kreditt AS sender kunden purring/inkassovarsel før inkasso

Zero Zero Kreditt AS beholder innbetalte purregebyr / evt. EU gebyr etter avtale og renter som godtgjørelse for tjenesten.

Ved direkte betaling, feilsendt eller trukket sak etter registrering hos byrå kan det belastes for udekket purregebyr i saken.


3.     ORDINÆR INKASSO

Ved løsning av sak beholder Zero Zero Kreditt AS innkrevde renter og 4 % provisjon av hovedstol.

Uløste saker avsluttes uten belastning for oppdragsgiver. Unntaket er eventuelle påløpte udekkede rettslige utlegg og juridiske tjenester. Tvistesak og trukket/feilsendt sak se punkt 4.6/4.8.


4.     LANGTIDSOVERVÅKING – NÅR KUNDE IKKE ER BETALINGSDYKTIG (gjelder i all hovedsak privatpersoner)

Zero Zero Kreditt AS bærer alle omkostninger ved oppfølgning og sikring av krav.

Av innbetalte beløp beholder Zero Zero Kreditt AS innkrevde renter og 35 % provisjon + mva av hovedstol.


5.     OPPSØK / UTENLANDSINKASSO

Utføres etter nærmere avtale.
1.0                 AVTALERAMMEN


1.1             Avtalen forplikter Zero Zero Kreditt AS å gi oppdragsgiver en inkassoservice som er rasjonell, effektiv og i samsvar med gjeldende lovbestemmelser og god inkassoskikk.

1.2             Zero Zero Kreditt AS anses som behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles under inkassopågangen. Zero Zero Kreditt AS har etablert rutiner som sikrer at Zero Zero Kreditt AS etterlever de krav som stilles for behandling av personopplysninger, deriblant oppbevaring og sletterutiner.

1.3             Zero Zero Kreditt AS gis rett til å innhente alle former for kredittopplysninger på den enkelte kunde.


2.0         OPPDRAGSGIVERS PLIKTER


2.1         Før inkassooppdraget iverksettes skal oppdragsgiver ha sendt kunden et skriftlig inkassovarsel, jfr. Inkassolovens § 9, med mindre det er avtalt at Zero Zero Kreditt AS skal besørge utsendelse av inkassovarsel. Varslet skal ha en betalingsfrist på minimum 14 dager. Gjøres det endringer i inkassovarselet, skal Zero Zero Kreditt få disse forelagt for godkjennelse før endring iverksettes.

2.2         Oppdragsgiver plikter å medsende all nødvendig dokumentasjon, herunder kundens korrekte navn og adresse. Dersom oppdrag sendes i form av standardisert liste eller elektronisk, tilpasses en rasjonell rutine for oversendelse av slik dokumentasjon når dette er nødvendig for gjennomføringen av tvangsfullbyrdelse.

2.3         Oppdragsgiver plikter å kontrollere at fordringen er reell, og ved oversendelse til Zero Zero Kreditt AS å fremlegge kopi av eller informere om eventuelle innsigelser fremsatt av kunden jfr. pkt. 4.8.

2.4         Oppdragsgiver plikter umiddelbart å underrette Zero Zero Kreditt AS om eventuelle innbetalinger direkte fra kunden, eller annet som måtte medføre reduksjon av kravet. Oppdragsgiver tar ikke selv kontakt med kunden etter oversendelse av oppdrag, uten av Zero Zero Kreditt AS er informert på forhånd.


3.0         INKASSATORS PLIKTER


3.1         Zero Zero Kreditt AS plikter umiddelbart etter mottakelse av oppdrag å sende kunden en betalingsoppfordring, jfr. Inkassolovens § 10, samt sende oppdragsgiver en bekreftelse på at oppdraget er mottatt og registrert for behandling. Oppdragsgiver gis tilgang til nettkontor med direkte innsyn i egne saker og ulike rapporter m.m.

3.2         Zero Zero Kreditt AS vil sette i verk de nødvendige tiltak for å inndrive kravet. I tillegg til de tiltak som er naturlige for oppdraget, tas det forbehold om å inngå betalingsordninger så lenge disse ivaretar oppdragsgiver interesser, jfr. Inkassolovens §§ 13 og 14.

Fullmakter – Zero Zero Kreditt har skjønnsmessig adgang til å inngå avdragsordninger med kunden, stille saken i bero, eller iverksette rettslige skritt herunder forliksklage, utleggsbegjæring og konkursvarsel, og overføre saker til langtidsoppfølging. I saker som overføres til Zero Zero Kreditt AS sin langtidsoppfølging gis Zero Zero Kreditt AS rett til å redusere renter, bryte foreldelse, begjære tvangsfullbyrdelse eller avslutte saker dersom dette vurderes som formålstjenlig.

3.3         Zero Zero Kreditt AS vil i den grad det er nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak, sørge for at kostnadsnivået er på et akseptabelt nivå for oppdragsgiver, eller avtale dette med oppdragsgiver i hvert enkelt tilfelle.

3.4         Zero Zero Kreditt AS vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset (jfr. Inkassolovens § 14) ta forbehold om at oppdragsgiver umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter.

3.5         Zero Zero Kreditt AS forplikter seg i henhold til Inkassolovens § 15, eller etter nærmere avtale, å holde oppdragsgiver løpende orientert om sakens gang. Periodiske
rapporter på hele porteføljen vil bli tilgjengelig etter nærmere avtale. Se for øvrig punkt 3.1 som omhandler nettkontor tilgang. Oppdragsgiver ønsker som hovedregel ikke tilsendt avslutningsbrev, det gjøres unntak i forhold til inkassoloven § 15, for så vidt gjelder avslutningsbrev.

3.6         Zero Zero Kreditt AS vil ivareta oppdragsgivers interesser på best mulig måte, og innestår for faglig kompetanse, profesjonalitet og løsningsorienterte.


4.0         ØKONOMI


4.1         Zero Zero Kreditt AS tar forbehold om å korrigere de fra oppdragsgivers beregnede gebyrer, slik at Zero Zero Kreditt AS minimum kan ta til inntekt de satser som fremkommer i Forskriftens §§ 2-2 og 2-3. For øvrig vil Zero Zero Kreditt AS avkreve kunden for oppdragsgivers lovbestemte rett til erstatning for inkassokostnader.

4.2         Zero Zero Kreditt AS kan forskuttere alle rettslige gebyrer som påløper i saksløpet for oppdragsgivers regning. Disse gebyrene, sammen med skriving av det rettslige skrittet, vil bli fortløpende avkrevd oppdragsgiver når Zero Zero Kreditt AS har betalt påløpte gebyrer fra Statens Innkrevingssentral dersom ikke annet er avtalt, og ved oppgjør fra kunden bli godskrevet sluttoppgjøret. Dette inkluderer også nødvendige oppslag på tilgjengelige databaser for å fremskaffe unik identifikasjon av skyldner, oversikt over hjemler/rettigheter og eventuelle økonomiske faktorer som er nødvendige for en trygg og forsvarlig behandling av saken.

4.3         Zero Zero Kreditt AS avregner og remitterer, uten ugrunnet opphold, innkasserte beløp fortløpende. Under henvisning til Inkassolovens § 3, jfr. § 16, godskrives ikke renter av innkasserte midler. Zero Zero Kreditt AS plikter å ha innkasserte midler avskilt fra egne midler, jfr. Inkassolovens § 16, Forskriftens § 3-3, annet ledd. Dersom ikke annet er avtalt, inndekkes innbetalinger fra kunden slik: utlagte offentlige gebyrer/omkostninger, salærer, hovedstol og renter.

4.4         Merverdiavgiftspliktige foretak får fradrag for den beregnede merverdiavgift av Zero Zero Kreditt AS’ inntekter/avgiftspliktige utlegg. Zero Zero Kreditt AS innbetaler avgiften til Fylkesskattekontoret. Zero Zero Kreditt AS forbeholder seg retten til å motregne merverdiavgiften i avslutningsvederlaget til oppdragsgiver. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet.

4.5         Zero Zero Kreditt skal behandle oppdragsgivers saker i henhold til produkter og priser spesifisert på egen avtale.

4.6         Dersom oppdrag tilbakekalles eller må avsluttes fordi kunden har betalt direkte til oppdragsgiver eller har oppgjort saken med annet enn penger, kan Zero Zero Kreditt AS belaste oppdragsgiver avtalt provisjon av hovedstol, renter og med inntil fullt tariffmessig salær og omkostninger. Dette gjelder også når oppdragsgiver av en eller annen grunn ikke gir Zero Zero Kreditt AS anledning til å søke dette dekket av kunden.

4.7         Fakturering skjer etterskuddsvis per måned med forfall 14 dager etter fakturadato. Zero Zero Kreditt AS kan gjøre gjeldende motregningsrett for udekkede vederlag, utlegg og inkassokostnader i andre saker fra oppdragsgiver.

4.8         Saker hvor det er tvist om kravets størrelse eller eksistens skal merkes særskilt ved oversendelse. Rettslig behandling av tvistesaker belastes særskilt jfr. Tvisteloven, da     Zero Zero Kreditt AS som et utgangspunkt ikke kan avkreve kunden for salær. Forliksklage med individuell redegjørelse for forliksrådet hvor hovedstol er under kr 25 000,- belastes et beløp tilsvarende 3 R (R = rettsgebyr – p.t. kr 1243,-)

               Individuell redegjørelse for forliksrådet hvor hovedstol er over kr 25000,- belastes et beløp tilsvarende 4 R. For større krav og mer kompliserte saker anbefales bruk av  advokat. Zero Zero Kreditt trekker inntil 25 % provisjon eks. mva. av innbetalt beløp mot hovedstol.

               Ved konkursåpning hos kunden vil Zero Zero Kreditt AS anmelde kravet til bostyrer og følge opp videre innberetninger fra bostyrer for å vurdere mulig erstatningsansvar overfor styre / daglig leder. For denne oppfølging faktureres ½ rettsgebyr. Zero Zero Kreditt AS vil følge opp saker under gjeldsordning og dødsbo, slike krav kommer inn under vilkår for oppfølging overvåkning.

4.9         Ved avvik på inkassovarselet kan Zero Zero Kreditt AS forbeholde seg retten til å oppfylle inkassolovens krav om riktig grunnlag til å starte ordinær inkasso mot
skyldner. Dersom grunnlaget vi mottar fra oppdragsgiver ikke oppfyller lovens krav for inkassovarsel, vil Zero Zero Kreditt AS utstede ett nytt inkassovarsel. Ved
løsning av saken vil oppdragsgiver bli belastet kostnader iht. ordinær inkasso nevnt over i pkt. 2 av denne avtalen.


5.0             DIVERSE


5.1         Dersom det ved mottakelse av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt, fremkommer opplysninger som etter Zero Zero Kreditt AS sin vurdering vil medføre at det strider mot ”god inkassoskikk” å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes.

5.2         Dersom gjeldsreduksjon kan medføre løsning i en sak, gis Zero Zero Kreditt AS fullmakt til å forhandle med kunden. Før en avtale og gjeldsreduksjon inngås, skal denne være forelagt oppdragsgiver for godkjenning. Alternativt utarbeides egne avtaler mellom partene.

5.3         Zero Zero Kreditt AS vil med 30 dagers varsel kunne endre pris og betingelser ved endring i økonomiske rammebetingelser eller andre markedsmessige forhold som påvirker kvaliteten på porteføljen, dersom det skjer endringer i forhold til opplyst og estimert saksvolum, kvalitet, portefølje, rutiner, samarbeidsform m.m.

5.4         Hver av partene kan kreve erstattet direkte og dokumenterte tap som følge av brudd på avtalen. Zero-Zero Kreditt AS kan ikke holdes erstatningsansvarlig for indirekte tap eller følgeskader. Ingen av partene kan holdes ansvarlig for brudd på avtalen som skyldes hindring utenfor partens kontroll og som parten ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av, slik som, men ikke begrenset til, endringer i offentlige bestemmelser, streik, lockout eller krig. Erstatning for tap knyttet til misligholdt leveranse av tjenestene er under enhver omstendighet begrenset til 3 kalendermåneders vederlag som oppdragsgiver har betalt. Begrensningen gjelder ikke dersom det kan påvises at den skadevoldende part har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

5.5         Oppdragsgiver må reklamere snarest og senest innen 30 dager etter at feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Oppdragsgiver må under enhver omstendighet fremme erstatningskrav senest innen 6 måneder etter at feil oppstod. Zero Zero Kreditt AS fraskriver seg ethvert ansvar for erstatningskrav som fremmes mer enn 6 måneder etter at feilen oppsto.

5.6         Avtalen gjelder for ett år av gangen og kan deretter sies opp med 1 – en – måneds varsel, regnet fra den dato den annen part mottar skriftlig oppsigelse. Årsavgiften faktureres
løpende forskuddsvis hvert år, og reguleres iht. konsumprisindeksen. Gjensidig skriftlig oppsigelse innen 1 mnd. før påbegynt periode, automatisk fornyelse. Ved eventuell avslutning av samarbeid, skal belastning i enkeltsaker skje i henhold til denne avtales pkt 4. Partene forplikter seg til å bevare taushet om denne avtalens innhold og all annen informasjon gjort tilgjengelig for partene i avtaleforholdet. Taushetsplikten gjelder også etter opphør av avtalen.

                   Avtalen er utarbeidet i henhold til norsk rett. Tvist mellom Zero Zero Kreditt AS og oppdragsgiver skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses av norske domstoler etter norsk rett med Agder Tingrett / forliksråd som verneting i første instans. Avtalevilkårene er gjennomlest og godkjent. Samarbeidsavtalen fornyes automatisk dersom oppsigelse ikke har funnet sted i henhold til avtalens pkt. 5.3.